آموزش هوش مصنوعی

شرح وظایف اداره امور حقوقی

۱- پاسخگویی و دفاع و پیگیری کلیه دعاوی اعم از حقوقی یا کیفری مطروحه علیه سازمان و ادارات تابعه و کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان در مراجع قضایی و دیوانه عدالت اداری .

۲- اقامه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع ذیصلاح قضایی و غیر قضایی و اداری بر علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که به نحوی منافع و یا حق و حقوق سازمان را نادیده و یا بیت المال را حیف و میل نموده و یا بر خلاف قوانین و مقررات به حقوق سازمان تجاوز و یا تعدی نموده و یا بر خلاف قوانین و مقررات مربوط با بخش کشاورزی عمل نموده باشد .

۳- وصول مطالبات سازمان .

۴- نقل و انتقال اموال غیر منقول سازمان .

۵- اخذ اسناد مالکیت عرصه واعیان متعلق به سازمان.

۶- پاسخ به استعلامات ثبتی مربوط به اموال غیر منقول سازمان .

۷- ارائه مشاوره حقوقی به کلیه واحدهای تابعه و وابسته به سازمان.

۸- ارائه مشاوره حقوقی در خصوص نحوه انعقاد قرارداد و تنظیم پیش نویس قراردادها ، توافقنامه ها ، متمم ها و الحاقیه های قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه طریق در خصوص نحوه تنظیم.

۱- ۸ (تهیه و تنظیم پیش نویس قراردادهای ثبت مورد نیاز ادارات و مدیریت ها و معاونت های سازمان .

۹- رسيدگي‌ به اختلافات‌ ناشي‌ از عدم‌ اجراي‌ قراردادها.

۱۰- ارائه مشاوره و خدمات حقوقی به کارکنان سازمان .

۱۱- حمایت قضایی از کارکنان سازمان و واحد های تابعه در راستای وظایف محوله اداری .

۱۲- استقرار دبیرخانه هیات نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در اداره امور حقوقی و انجام اقداماتی به شرح زیر:

الف) بررسی گزارش عوامل نظارتی شهرستان ها .

ب ) جمع آوری و دسته بندی اطلاعات و تنظیم لیستها جهت طرح در جلسه هیات نظارت به همراه پرونده هر مورد

ج ) ابلاغ مصوبات هیات نظارت ، اعم از صدور اخطاریه ، ابلاغ رای هیات مبنی بر تمدید مدت قرارداد اجاره ، تعیین مهلت و یا فسخ و استرداد زمین :

ج-۱ ) تنظیم متن اخطاریه اعم از اخطاریه نوبت اول یا دوم طبق دستورالعمل اجرایی قانون فوق الذکر و ارسال آن از طریق پست .

ج-۲ ) ابلاغ تمدید مدت قرارداد اجاره و یا تعیین مهلت به مجری طرح و ارسال پرونده مربوطه به اداره امور اراضی جهت پیگیری و رونوشت آن به شخص مجری جهت اقدام لازم .

ج-۳ ) ابلاغ رای هیات نظارت مبنی بر فسخ قرارداد و استرداد زمین به مجریان طرح ها از طریق اداره پست وفق ماده ۳۳ قانون مارالذکر.

ج-۴ ) ابلاغ رونوشت آراء هیات نظارت مبنی بر فسخ قرارداد و استرداد زمین به مدیریت امور اراضی جهت اطلاع و اقدام لازم و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه به منظور انجام تامین دلیل و اقدام مقتضی .

ج-۵ ) دفاع و پاسخگویی به دعاوی اقامه شده در مراجع ذیصلاح قضایی و یا دیوان عدالت اداری از ناحیه مجریان طرحها به خواسته ابطال و نقض رای هیات نظارت انجام شده است .

ج-۶ ) ابلاغ آراء قطعی هیات نظارت استان به دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره جهت اقدام لازم به منظور فسخ و خلع و وصول مال الاجاره .

09104915236